Thứ ba, ngày 23 tháng 7 năm 2024
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch TT UBND huyện về việc phê duyệt Đề án "Thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt khu dân cư nông thôn trên địa bàn tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045";

Đăng ngày 13 - 10 - 2023
100%

Ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch TT UBND huyện tại Hội nghị triển khai Quyết định số 175/QĐ-UBND ngày 19/01/2023 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt Đề án "Thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt khu dân cư nông thôn trên địa bàn tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045";

 

Ngày 12/10/2023, tại Phòng họp 501 trụ sở UBND huyện, Đồng chí Đào Hải Ngọc, Phó Chủ tịch TT UBND huyện chủ trì Hội nghị triển khai Quyết định số 175/QĐ-UBND ngày 19/01/2023 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt Đề án “Thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt khu dân cư nông thôn trên địa bàn tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Công văn số 723/UBND-KT1 ngày 29/3/2023 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc rà soát, cập nhật, bổ sung bãi đỗ xe trên địa bàn tỉnh. Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo UBND huyện, Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành liên quan; đồng chí Bí thư, đồng chí Chủ tịch UBND một số xã, thị trấn.
Sau khi nghe các cơ quan chuyên môn báo cáo Kế hoạch triển khai thực hiện Đ án Thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt khu dân cư nông thôn trên địa bàn huyện; báo cáo về việc rà soát, cập nhật, bổ sung bãi đỗ xe trên địa bàn huyện, ý kiến tham gia của các đại biu dự cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện kết luận như sau:
Để thực hiện tốt Đề án thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt khu dân cư nông thôn trên địa bàn tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Công văn số 723/UBND-KT1 ngày 29/3/2023 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc rà soát, cập nhật, b sung bãi đỗ xe trên địa bàn tỉnh. UBND huyện yêu cầu các cơ quan liên quan, UBND các xã thị trấn thực hiện tốt một số nội dung sau:
1.      Nhiệm vụ chung:
-      Các dự án đầu tư khu dân cư, các khu dân cư mới phải đầu tư hệ thống thoát nước mưa tách riêng thoát nước thải và xây dựng công trình xử lý nước thải tập trung. Các xã nông thôn mới kiểu mẫu phải có công trình thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt tại các thôn; khuyến khích các xã NTM nâng cao phấn đấu mi xã có ít nhất 1 điểm thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt
-      Đu tư công trình tại những nơi đã có vị trí phù hợp quy hoạch sử dụng đất, đảm bảo thu gom được nước thải và có hệ thống cấp nước sạch tập trung.
-      Khuyến khích, ưu tiên, hỗ trợ, đy mạnh các đơn vị tư nhân đầu tư xây dựng, vận hành công trình xử lý nước thải sinh hoạt gắn với hoạt động cấp nước sạch tập trung.
-      Nước thải sinh hoạt từ các t chức (không bao gồm các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ), hộ gia đình trong khu dân cư tập trung không bố trí được qu đất xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải/ các tổ chức, hộ gia đình tại các khu dân cư không tập trung phải được thu gom, xử lý tại chỗ đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường trước khi thải vào nguồn tiếp nhận.
2.       Đối với các phòng ban, ngành liên quan:
-      Theo chức năng nhiệm vụ, thường xuyên tuyên truyền nhân rộng các mô hình thu gom, xử lý nước thải đạt hiệu quả; Đôn đốc, kim tra việc thực hiện các mô hình thu gom, xử lý nước thải trên địa bàn huyện, kịp thời sơ kết, tng kết rút kinh nghiệm đ nhân rộng mô hình.
-      Tham mưu UBND triển khai đầu tư xây dựng, vận hành công trình xử lý nước thải sinh hoạt trên địa bàn. Ưu tiên xã hội hóa đầu tư công trình xử lý nước thải sinh hoạt trên địa bàn gắn với hoạt động cấp nước sạch tập trung và lựa chọn triển khai trước ở những nơi có vị trí phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, có hệ thống cấp nước sạch tập trung, có thể thu gom được nước thải; đánh giá hiệu quả, đề xuất lựa chọn mô hình và định hướng sử dụng công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt đầu tư trên địa bàn huyện.
-      Tham mưu lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cho các đim xử lý nước thải; T chức tng kết Đ án; đánh giá hiệu quả đề án đến cải thiện môi trường khu dân cư và cải thiện chất lượng nước sông, ao, hồ, kênh mương.
-      Phối hp các cơ quan liên quan, khi thẩm định thiết kế, quy hoạch chi tiết các khu dân cư mới, yêu cầu phải có cơ sở hạ tầng về thu gom nước thải tách biệt với hệ thống thu, thoát nước mưa và có công trình xử lý nước thải sinh hoạt khu dân cư.
-      Phối hợp với các đơn vị liên quan khi lập quy hoạch xây dựng, quy hoạch nông thôn phải quy hoạch đồng bộ hệ thống thu gom, xử lý nước thải, b trí quỹ đất đầu tư xây dựng khu xử lý nước thải sinh hoạt; xác định vị trí, quy mô diện tích cập nhật, b sung vào quy hoạch sử dụng đất đảm bảo mỗi thôn có từ 01 đến 02 bãi đ xe tĩnh tập trung theo đúng quy định của pháp luật.
-      Hướng dẫn UBND các xã, thị trấn và đơn vị có liên quan xây dựng hệ thống thu gom, thoát nước mưa, nước thải dân cư.
-      Chủ trì, phối hp với đơn vị có liên quan tham mưu giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải sinh hoạt; quy hoạch, quản lý bùn thải từ bể phốt, hầm cầu và bùn thải từ hệ thống thoát nước theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.
-      Lập kế hoạch, tổ chức rà soát, yêu cầu các hộ chăn nuôi, trang trại chăn nuôi thực hiện các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học; thu gom, xử lý nước thải đảm bảo vệ sinh môi trường, tái sử dụng nước thải tưới cho cây trồng; hướng dẫn, kiểm tra thực hiện thu gom, xử lý nước thải đối với các xã xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; đánh giá hiệu quả của Đề án đến cải thiện chất lượng nước sông, kênh thủy lợi.
-      Tham mưu xây dựng mô hình công trình xử lý nước thải phân tán (phi tập trung) cho từng khu, cụm dân cư; tổ chức quản lý vận hành công trình xử lý nước thải phù hp với đặc điểm từng địa phương, ưu tiên mô hình quản lý công trình xử lý nước thải có gắn với công trình cấp nước sạch. Ưu tiên áp dụng công nghệ sinh học, chi phí thấp, dễ quản lý vận hành, công nghệ đã được thử nghiệm trong thu gom, xử lý nước thải khu dân cư nông thôn.
-      Tham mưu về cơ chế sử dụng nguồn vốn từ đấu giá đất, nguồn vốn xây dựng nông thôn mới và các nguồn vốn khác cho đầu tư xây dựng hệ thống thu gom, thoát nước mưa, nước thải khu dân cư và đầu tư công trình xử lý nước thải; Huy động các nguồn vốn trong và ngoài nước đẩu tư xây dựng công trình thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt khu dân cư nông thôn.
-       Đề nghị UBMT Tổ quốc và các tổ chức Chính trị - Xã hội của huyện:
+ Tăng cường phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước và chính quyền địa phương thường xuyên tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác bảo vệ môi trường, thu gom, xử lý nước thải trong khu dân cư nông thôn.
+ Tham gia tích cực vào công tác xã hội hóa về công tác thu gom, xử lý nước thải ở khu dân cư nông thôn.
+ Tăng cường giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về môi trường; công tác bảo vệ môi trường, thu gom, xử lý nước thải trong các khu dân cư nông thôn. 
3.      Đối vi Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn:
- Phối hợp với các phòng, ban, ngành của huyện thực hiện tốt Đ án “Thu gom, xử lí nước thi sinh hoạt khu dân cư nông thôn trên địa bàn tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Đ án “Phụ n Hưng Yên thực hiện phân loại, xử lí rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2023-2026”. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung Đ án trong cơ quan, đơn vị và cộng đồng dân cư bằng nhiều hình thức; lồng ghép trong các hội nghị, hội thảo tập huấn về bảo vệ môi trường.
“Tổ chức rà soát, bố trí mặt bằng đầu tư xây dựng hệ thống thu gom nước thải từ các hộ gia đình và định hướng tuyến thoát nước công trình xử lý nước thải (mỗi thôn có từ 1-2 điểm, diện tích khoảng 300-500m2); bố trí vị trí, quy mô diện tích đảm bảo mỗi thôn có từ 01 đến 02 bãi đỗ xe tĩnh tập trung theo quy định (mỗi bãi đồ xe tình có diện tích khoảng 1 ha).
-     Các xã nông thôn mới kiếu mẫu phải có công trình thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt tại các thôn; khuyến khích các xã NTM nâng cao phấn đấu mỗi xã có ít nhất 1 điểm thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt. Giao UBND xã Tân Dân và Bình Minh, Ông Đình khẩn trưong bố trí nguồn ngân sách đưa vào kế hoạch đầu tư công trình thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt tại các thôn trong năm 2023, 2024; các xã đã đạt tiêu chí NTM nâng cao và phấn đấu về đích NTM nâng cao trong thời gian tới bố trí mỗi xã có 1 đim thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt.
-     Thường xuyên kiểm tra chất lượng nước thải sau xử lý của các công trình xử lý nước thải xả thải ra môi trường đ có báo cáo, phản ánh kịp thời về tình trạng hoạt động của các công trình xử lý nước thải.
-     Chịu trách nhiệm tổ chức vận hành công trình x lý nước thải sinh hoạt trên địa bàn. Ưu tiên xã hội hóa đầu tư công trình xử lý nước thải sinh hoạt trên địa bàn gắn với hoạt động cấp nước sạch tập trung và lựa chọn triển khai trước ở những nơi có vị trí phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, có hệ thống cấp nước sạch tập trung, có th thu gom được nước thải.
-     Xây dựng và thực hiện tốt hương ước, quy ước về bảo vệ môi trường ở các xã, thị trấn; trong đó, có quy định về thu gom, xử lý nước thải trong khu dân cư.
-     Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Đ án theo chức năng nhiệm vụ của đơn vị.
UBND huyện Thông báo để UBND các xã, thị trấn, các Phòng ban, cơ quan đơn vị liên quan được biết, t chức thực hiện./.
 
Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Nghị quyết về việc tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025...(03/05/2024 3:33 CH)

  Nghị quyết về việc tán thành chủ trương không thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai...(03/05/2024 3:29 CH)

  Triển khai nhiệm vụ công tác cải cách hành chính năm 2024(06/03/2024 9:32 SA)

  Tập trung chăm sóc, bảo vệ cây trồng vụ xuân 2024(05/03/2024 9:30 SA)

  Tăng cường công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn huyện(01/03/2024 10:14 SA)

  Triển khai tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường(27/02/2024 10:26 SA)

  Đánh giá hiện trạng công trình đê điều, xác định trọng điểm đê điều xung yếu và xây dựng phương...(19/02/2024 10:34 SA)

  °
  71 người đang online