Thứ tư, ngày 19 tháng 6 năm 2024
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang

Công bố kết quả bầu cử Đại biểu HĐND huyện Khoái Châu khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

Đăng ngày 29 - 05 - 2016
100%

Ngày 26/5/2016 Ủy ban Bầu cử huyện Khoái Châu công bố kết quả Bầu cử đại biểu HĐND huyện Khoái Châu.

 

 Căn cứ Điều 86 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân số 85/2015/QH13 ngày 25/6/2015; 
Căn cứ Biên bản xác định kết quả bầu cử của 08 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện Khoái Châu nhiệm kỳ 2016-2021;
Căn cứ Biên bản tổng kết cuộc bầu cử đại biểu đại biểu HĐND huyện Khoái Châu khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021 ngày 25 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban bầu cử huyện Khoái Châu.

Ủy ban bầu cử huyện Khoái Châu công bố kết quả bầu cử đại biểu HĐND huyện Khoái Châu khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 cụ thể như sau:

Tổng số cử tri trong danh sách: 155.241

          Tổng số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 143.998 đạt tỷ lệ 92,76%.

          Tổng số phiếu phát ra: 143.998

          Tổng số phiếu thu về: 143.780

          Số phiếu hợp lệ: 139.295 đạt tỷ lệ 96,88%

          Số phiếu không hợp lệ: 4.485 chiếm tỷ lệ 3,12%

          Số đại biểu được ấn định: 40 đại biểu        

          Số người ứng cử: 64

          Số người trúng cử: 40

          Số người trúng cử đại biểu HĐND huyện Khoái Châu khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021, theo từng đơn vị bầu cử cụ thể như sau:

Xem chi tiết tại: Kết quả BC.doc

Tin mới nhất

Công bố kết quả bầu cử và danh sách nhũng người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Khoái...(31/05/2021 11:37 SA)

Lãnh đạo HĐND huyện(27/10/2020 1:59 CH)

ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN TIẾP XÚC CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 3 HĐND HUYỆN KHÓA XIX(29/06/2017 10:05 SA)

HĐND HUYỆN KHOÁI CHÂU TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ HAI KHOÁ 19 NHIỆM KỲ 2016 – 2021(25/12/2016 2:02 CH)

°
20 người đang online