Thứ hai, ngày 27 tháng 5 năm 2024
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang

Chức năng, nhiệm vụ Văn phòng HĐND và UBND huyện Khoái Châu

Đăng ngày 30 - 08 - 2021
100%

 

I. Vị trí và chức năng

1. Văn phòng HĐND và UBND huyện là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, có chức năng tham mưu, giúp HĐND, Ủy ban nhân dân huyện thực hiện các mặt công tác:

a) Tổ chức phục vụ hoạt động HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và thực hiện một số công việc do Chủ tịch HĐND huyện giao.

b) Tham mưu UBND và Chủ tịch UBND huyện trong chỉ đạo, điều hành các hoạt động chung của bộ máy hành chính nhà nước; giúp Chủ tịch UBND huyện tổ chức việc điều hòa, phối hợp hoạt động các cơ quan chuyên môn cùng cấp, HĐND và UBND xã, thị trấn để thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của UBND, Chủ tịch UBND huyện; đảm bảo các điều kiện vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của HĐND và UBND huyện.

2. Văn phòng HĐND và UBND huyện có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân huyện.

3. Là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện quản lý nhà nước về y tế, bao gồm: Y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; sức khỏe sinh sản; trang thiết bị y tế; dược; mỹ phẩm; an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; dân số - kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn.

4. Chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Ủy ban nhân dân huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Y tế.   

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Về công tác Văn phòng:

a) Tổ chức công tác thông tin và xử lý thông tin đảm bảo phản ánh thường xuyên, kịp thời, chính xác các mặt công tác của huyện, phục vụ công tác lãnh đạo và chỉ đạo của HĐND và UBND huyện.

b) Xây dựng chương trình làm việc và lịch công tác của HĐND và UBND huyện; giúp Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND huyện chỉ đạo việc thực hiện chương trình và lịch công tác, chuẩn bị nội dung phục vụ các kỳ họp của HĐND và UBND huyện theo định kỳ.

c) Giúp UBND huyện trong việc chỉ đạo các ngành chuẩn bị các  đề án, chương trình để UBND huyện xem xét ban hành được kịp thời, chính xác về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của địa phương. Thẩm định văn bản các đề án, chương trình trước khi trình UBND huyện.

d) Tổ chức thông báo các Nghị quyết của HĐND và Quyết định, Chỉ thị của UBND theo chỉ đạo của Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND huyện cho các ngành, các cấp và theo dõi, đôn đốc các ngành, các cấp trong việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị đó. Thực hiện báo cáo đột xuất, báo cáo công tác tháng, quý, năm và báo cáo phục vụ kỳ họp của HĐND và UBND huyện.

đ) Giúp UBND huyện giữ mối liên hệ giữa UBND huyện với các đoàn thể cùng cấp. Giúp UBND huyện tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn thư.

e) Giúp HĐND và UBND huyện quản lý công tác thông tin và thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ.

f) Đảm bảo các điều kiện cần thiết cho Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND huyện hoạt động. Tổ chức các hội nghị do HĐND và UBND huyện triệu tập. Tổ chức đón tiếp khách và công dân đến làm việc. Đảm bảo công tác an ninh, trật tự và duy trì nội quy cơ quan.

2. Về lĩnh vực hành chính

a) Tổ chức thực hiện các ứng dụng tin học trong quản lý hành chính tại cơ quan UBND huyện.

b) Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế “ một cửa”, “ một cửa liên thông” tại cơ quan UBND huyện và các nhiệm vụ khác do Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND huyện giao.

3. Thực hiện công tác thống kê, thông tin, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và Văn phòng UBND tỉnh về tình hình, kết quả triển khai công tác văn phòng trên địa bàn.

4. Tổ chức triển khai, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước về công tác văn phòng trên địa bàn. Duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại cơ quan UBND huyện.

5. Lĩnh vực Một cửa

- Trình Ủy ban nhân dân huyện ban hành quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm và các văn bản khác; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc phạm vi thẩm quyền quy định của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện trong lĩnh vực y tế.

- Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; theo dõi thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực phụ trách.

6. Lĩnh vực Y tế

- Giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện và chịu trách nhiệm về việc thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép, giấy chứng nhận trong lĩnh vực y tế thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật và theo phân công của Ủy ban nhân dân huyện.

- Giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra đối với các hội và tổ chức phi chính phủ tham gia hoạt động trong lĩnh vực y tế trên địa bàn thành phố theo quy định của pháp luật.

-  Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực được giao quản lý đối với cán bộ, công chức xã, thị trấn.

-  Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực được giao.

- Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Ủy ban nhân dân huyện và Sở Y tế.

- Kiểm tra, tham gia thanh tra về lĩnh vực được phân công phụ trách đối với tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân huyện.

-  Quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, thực hiện chế độ tiền lương, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật, theo phân công của Ủy ban nhân dân huyện.

- Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân huyện.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân huyện giao hoặc theo quy định của pháp luật.

 

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Khánh thành và bàn giao Nhà tình nghĩa cho bà Trương Thị Đính tại thôn Phú Mỹ xã Đông Ninh(30/10/2023 2:32 CH)

  Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh huyện(30/08/2022 1:59 CH)

  Phòng Tài Nguyên và Môi trường(30/11/2021 1:58 CH)

  Phòng Giáo dục và Đào tạo(30/11/2021 4:34 CH)

  Văn phòng HĐND và UBND huyện(30/08/2021 1:58 CH)

  Phòng Lao động Thương binh và xã hội huyện(30/08/2020 4:39 CH)

  Phòng Nông nghiệp & PTNT(04/04/2019 4:46 CH)

  °
  63 người đang online