Chủ nhật, ngày 16 tháng 6 năm 2024
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang

Chức năng, nhiệm vụ phòng Nông nghiệp & PTNT huyện Khoái Châu

Đăng ngày 03 - 01 - 2017
100%

Chức năng, nhiệm vụ phòng Nông nghiệp & PTNT huyện Khoái Châu

 

I. Vị trí và chức năng

1. Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện Khoái Châu là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện; tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương về: Nông nghiệp và phát triển nông thôn; thuỷ lợi; thuỷ sản; chất lượng, an toàn thực phẩm đối với nông sản, thuỷ sản; phòng, chống thiên tai; phát triển kinh tế hộ; kinh tế trang trại; kinh tế hợp tác xã nông nghiệp gắn với ngành nghề, làng nghề ở nông thôn; và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân huyện và theo quy định của pháp luật, bảo đảm sự thống nhất quản lý của ngành, lĩnh vực công tác ở địa phương.

2. Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý của Uỷ ban nhân dân huyện theo quy định pháp luật; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Uỷ ban nhân dân huyện ban hành quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm về phát triển nông nghiệp và phát triển nông thôn; chương trình, đề án, dự án phát triển nông nghiệp, thuỷ sản, thuỷ lợi, phát triển nông thôn; phòng, chống thiên tai trên địa bàn; chất lượng, an toàn thực phẩm; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.

2. Trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện dự thảo các văn bản về lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện.

3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, các quy chuẩn và tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành sau khi được phê duyệt; thông tin, thống kê, tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi lĩnh vực quản lý được giao; theo dõi thi hành pháp luật.

4. Tổ chức thực hiện công tác phát triển sản xuất nông nghiệp, thủy sản; công tác phòng, chống thiên tai, sâu bệnh, dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi trên địa bàn.

5. Tổ chức hoạt động thống kê phục vụ yêu cầu quản lý theo quy định; thống kê diễn biến đất nông nghiệp, mặt nước nuôi trồng thuỷ sản; tổ chức thực hiện các biện pháp canh tác phù hợp để khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên đất, nước cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản.

6. Phối hợp quản lý về chất lượng, vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông sản, thủy sản trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

7. Quản lý các hoạt động dịch vụ phục vụ phát triển nông nghiệp, thuỷ sản; vật tư nông nghiệp, phân bón và thức ăn chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản trên địa bàn huyện.

8. Phối hợp tổ chức bảo vệ đê điều, các công trình thuỷ lợi vừa và nhỏ; công trình nuôi trồng thuỷ sản; công trình cấp, thoát nước nông thôn; công trình phòng, chống thiên tai; quản lý hệ thống công trình thuỷ lợi trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

9. Đầu mối phối hợp tổ chức và hướng dẫn thực hiện nội dung liên quan đến phát triển nông thôn; tổng hợp tình hình, báo cáo Uỷ ban nhân dân huyện việc xây dựng và phát triển nông thôn trên địa bàn về các lĩnh vực: phát triển kinh tế hộ, trang trại, kinh tế hợp tác, hợp tác xã nông nghiệp; phát triển ngành nghề, làng nghề nông thôn; khai thác và sử dụng nước sạch nông thôn; chế biến nông sản, thuỷ sản; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện công tác định canh, di dân tái định cư trong nông nghiệp, nông thôn.

10. Quản lý về công tác khuyến nông, khuyến ngư và các dự án phát triển nông nghiệp, thuỷ sản, thuỷ lợi và phát triển nông thôn trên địa bàn huyện theo quy định.

11. Thực hiện nhiệm vụ thường trực về công tác phòng chống lụt, bão, thiên tai; xây dựng nông thôn mới; nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; phòng, chống sâu bệnh, dịch bệnh trong nông nghiệp, thủy sản trên địa bàn huyện.

12. Giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện và chịu trách nhiệm về việc thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép thuộc phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của phòng theo quy định của pháp luật và theo phân công của Ủy ban nhân dân huyện.

13. Giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân và hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các hội, các tổ chức phi Chính phủ hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

19. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ quản lý nhà nước về nông nghiệp và phát triển nông thôn đối với công chức xã, thị trấn.

20. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra đối với các tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành chính sách, pháp luật về hoạt động nông nghiệp, thuỷ sản, thuỷ lợi và phát triển nông thôn trên địa bàn theo quy định của pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân huyện.

21. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao về các lĩnh vực nông nghiệp, thuỷ sản, thuỷ lợi và phát triển nông thôn theo quy định về Uỷ ban nhân dân huyện, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

23. Quản lý vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức thuộc phạm vi quản lý của Phòng theo quy định của pháp luật và phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân huyện.

24. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản của Phòng theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân huyện.

25. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện giao hoặc theo quy định của pháp luật.

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Khánh thành và bàn giao Nhà tình nghĩa cho bà Trương Thị Đính tại thôn Phú Mỹ xã Đông Ninh(30/10/2023 2:32 CH)

  Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh huyện(30/08/2022 1:59 CH)

  Phòng Tài Nguyên và Môi trường(30/11/2021 1:58 CH)

  Phòng Giáo dục và Đào tạo(30/11/2021 4:34 CH)

  Chức năng, nhiệm vụ Văn phòng HĐND và UBND huyện Khoái Châu(30/08/2021 2:09 CH)

  Văn phòng HĐND và UBND huyện(30/08/2021 1:58 CH)

  Phòng Lao động Thương binh và xã hội huyện(30/08/2020 4:39 CH)

  °
  102 người đang online