Thứ ba, ngày 23 tháng 7 năm 2024
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang

Công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước lĩnh vực Thông tin và Truyền thông

Đăng ngày 25 - 12 - 2020
100%

Công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước lĩnh vực Thông tin và Truyền thông

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;
 
B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CẤP HUYỆN
STT
Tên thủ tục hành chính
Thời hạn
giải quyết
Địa điểm
thực hiện
Hình thức thực hiện TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích
(Điền dấu “x” vào ô thích hợp)
Phí, lệ phí
Căn cứ pháp lý
Căn cứ Quyết định công bố TTHC của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
Được tiếp nhận hồ sơ
Được trả kết quả
Lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành
 
1
Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy
05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện.
x
 1.  
 •  
- Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in;
- Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28/02/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in;
- Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT ngày 06/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều, khoản của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in.
Quyết định số 1361/QĐ-BTTTT ngày 16/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
2
Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy
05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện.
x
 1.  
 •  
- Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in;
- Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28/02/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in;
- Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT ngày 06/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều, khoản của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in.
Quyết định số 1361/QĐ-BTTTT ngày 16/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi bổ sung trong linh vực Phát thanh, Truyền hình và Thông tin...(08/08/2023 8:05 SA)

  Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của lĩnh vực Thông...(08/02/2023 9:03 SA)

  Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực phát thanh -truyền hình và thông tin điện tử thuộc...(26/03/2021 10:55 CH)

  Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Xuất bản(04/06/2018 2:58 CH)

  °
  29 người đang online