Thứ ba, ngày 16 tháng 7 năm 2024
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang

Truyên truyền công tác phòng, chống tham nhũng huyện Khoái Châu năm 2023

Đăng ngày 15 - 04 - 2023
100%

Truyên truyền công tác phòng, chống tham nhũng huyện Khoái Châu năm 2023

 

Mục đích
a)  Tiếp tục triển khai thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước v phòng, chng tham nhũng, thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa tham nhũng trong cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn, tăng cường trách nhiệm của thủ trưởng các cp, các ngành, các đơn vị trong chỉ đạo, điều hành, thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.
b) Thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, PBGDPL về phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành nhằm khắc phục những hạn chế, tồn tại, loại bỏ các cơ hội, điều kiện phát sinh tham nhũng trong các lĩnh vực quản lý nhà nước, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nhất là cán bộ lành đạo, đảng viên trong phòng, chống tham nhũng.
c)  Phổ biến rộng rãi nội dung pháp luật về phòng, chống tham nhũng nhm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng nhất là người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, ngăn chặn, phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng, bảo đảm mọi hoạt động của cơ quan, đơn vị được công khai, minh bạch.
Yêu cầu
Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng nhằm phát hiện những hành vi tham nhũng đ kịp thời xử lý theo quy định của pháp luật góp phần ngăn chặn, đy lùi tình trạng tiêu cực, gây phin hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc.
NỘI DUNG THC HIỆN
Nội dung tuyên truyền tập trung vào các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, trọng tâm là Luật Phòng, chng tham nhũng năm 2018; Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí, Nghị định số 59/2013/NĐ-CP ngày 01/7/2017 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập; Thông tư s 08/2013/TT- TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành các quy định v minh bạch tài sản, thu nhập; Chỉ thị số 33/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng; Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2013 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và các văn bản có liên quan v phòng, chống tham nhũng; Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 14/3/2022 cùa Ban Thường vụ Huyện ủy Hưng Yên về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chng tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong tình hình mới; các quy định mới về hành vi tham nhũng, phòng chống tham nhũng trong khu vực ngoài Nhà nước, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước trong phòng chống tham nhũng, các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn, xử lý tham nhũng và hành vi vi phạm pháp luật về phòng chống tham nhũng, công ước của Liên hợp quốc về chng tham nhũng, hp tác quốc tế của Việt Nam trong phòng chống tham nhũng, tình hình, kết quả thực hiện chính sách, pháp luật v phòng chống tham nhũng; quyền, nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và công dân trong phòng chng tham nhũng, mô hình, kinh nghiệm, gương tiêu biểu v phòng chng tham nhũng và đạo đức liêm chính. Gn công tác phòng, chng tham nhũng với việc thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05- CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đng hiện nay và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ...
Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Khoái Châu năm 2024(27/06/2024 1:44 SA)

  Nâng cao công tác PCCC và CNCNH khi thờ cúng(14/06/2024 4:24 CH)

  Khuyến cáo biện pháp an toàn PCCC thiết bị điện(14/06/2024 4:18 CH)

  Thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản (đợt 5)(09/05/2024 3:57 CH)

  Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất...(06/05/2024 3:36 CH)

  Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2024)(03/05/2024 5:20 CH)

  Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5...(26/04/2024 9:57 SA)

  °
  11 người đang online