Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang

Danh mục Tài liệu ôn tập tại kỳ tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Khoái Châu năm 2023

Đăng ngày 08 - 12 - 2023
100%

Danh mục Tài liệu ôn tập tại kỳ tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Khoái Châu năm 2023

 

Căn cứ Quyết định số 1930/QĐ-UBND ngày 19/9/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Khoái Châu năm 2023;
Căn cứ Quyết định số 6013/QĐ-UBND ngày 24/11/2023 của UBND huyện Khoái Châu về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Khoái Châu năm 2023;
Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo về danh mục tài liệu ôn tập tại kỳ tuyển dụng viên chức vào làm tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Khoái Châu năm 2023 như sau:
  I. Phần kiến thức chung
1. Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019 của Quốc hội;
2. Luật Viên chức ngày 15/11/2010;
3. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Cán bộ, Công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019;
4. Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
5. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
6. Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức
7. Nghị định số 48/2023/NĐ-CP ngày 17/7/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức;
8. Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ Quy định về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập;
9. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức;
10. Nghị định số 71/2023/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2020 về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức;
11. Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
12. Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức; thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.
II. Phần kiến thức chuyên ngành
1. Đối với vị trí Giáo viên Mầm non
1. Luật Giáo dục ngày 14/6/2019;
2. Điều lệ Trường Mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
3. Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về đạo đức nhà giáo.
4. Thông tư số 01/2021/TTLT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp hạng viên chức giảng dạy trong các trường mầm non công lập;
5. Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT ngày 14/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT, 02/2021/TT-BGDĐT, 03/2021/TT-BGDĐT, 04/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập;
6. Thông tư số 48/2011/TT-BGDĐT ngày 25/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ làm việc đối với giáo viên Mầm non.
7. Quy định về phân cấp quản lý công tác tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tỉnh Hưng Yên ban hành kèm theo Quyết định số 08/2023/QĐ-UBND ngày 20/4/2023 của UBND tỉnh Hưng Yên (từ Điều 1 đến Điều 10; Điều 37, 38, 39).
2. Đối với vị trí Giáo viên tiểu học
1. Luật Giáo dục ngày 14/6/2019;
2. Điều lệ Trường Tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
3. Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về đạo đức nhà giáo.
4. Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp hạng viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập;
5. Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT ngày 14/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT, 02/2021/TT-BGDĐT, 03/2021/TT-BGDĐT, 04/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập;
6. Quy định về đánh giá học sinh Tiểu học ban hành kèm theo các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo: Số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020; số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014; số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
7. Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về chế độ làm việc với giáo viên phổ thông; Thông tư số 15/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
8. Quy định về phân cấp quản lý công tác tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tỉnh Hưng Yên ban hành kèm theo Quyết định số 08/2023/QĐ-UBND ngày 20/4/2023 của UBND tỉnh Hưng Yên (từ Điều 1 đến Điều 10; Điều 37, 38, 39).
3. Đối với vị trí Giáo viên trung học cơ sở
1. Luật Giáo dục ngày 14/6/2019;
2. Điều lệ Trường Trung học cơ sở ban hành kèm theo Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
3. Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về đạo đức nhà giáo.
4. Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học cơ sở công lập;
5. Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT ngày 14/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT, 02/2021/TT-BGDĐT, 03/2021/TT-BGDĐT, 04/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập;
6. Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về chế độ làm việc với giáo viên phổ thông; Thông tư số 15/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
7. Quy định về đánh giá học sinh THCS ban hành kèm theo các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo: Số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011; số 26/2020/TT-BGD&ĐT ngày 26/8/2020 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; số 22/2021/TT-BGD&ĐT ngày 20/7/2021;
8. Quy định về phân cấp quản lý công tác tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tỉnh Hưng Yên ban hành kèm theo Quyết định số 08/2023/QĐ-UBND ngày 20/4/2023 của UBND tỉnh Hưng Yên (từ Điều 1 đến Điều 10; Điều 37, 38, 39).
4. Đối với vị trí Giáo viên trung học phổ thông (Trung tâm GDNN-GDTX)
1. Luật Giáo dục ngày 14/6/2019;
2. Thông tư số 01/2023/TT-BGD&ĐT ngày 06/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên;
3. Thông tư số 04/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của giáo viên Trung học phổ thông;
4. Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT ngày 14/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT, 02/2021/TT-BGDĐT, 03/2021/TT-BGDĐT, 04/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập;
5. Quy định về đánh giá học sinh THPT ban hành kèm theo các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo: Số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011; số 26/2020/TT-BGD&ĐT ngày 26/8/2020 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; số 22/2021/TT-BGD&ĐT ngày 20/7/2021;
6. Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về đạo đức nhà giáo.
5. Đối với vị trí Phóng viên (Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh)
1. Luật Báo chí số 103/2016/QH13 ngày 05/4/2016;
2. Thông tư số 13/2022/TT-BTTTT ngày 26/8/2022 của Bộ Thông tin và truyền thông quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm xếp lương đối với viên chức biên tập viên, phóng viên, biên dịch viên và đạo diễn truyền hình thuộc chuyên ngành thông tin và truyền thông.
6. Đối với vị trí Công tác văn hóa, văn nghệ (Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh)
1.Thông tư số 03/2022/TT-BVHTTDL ngày 07/7/2022 của Bộ
trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh
nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành văn hóa cơ sở;
2. Quy định về phân cấp quản lý công tác tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tỉnh Hưng Yên ban hành kèm theo Quyết định số 08/2023/QĐ-UBND ngày 20/4/2023 của UBND tỉnh Hưng Yên (từ Điều 1 đến Điều 10; Điều 37, 38, 39).
Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo để các thí sinh dự tuyển dụng biết và chủ động ôn tập. Thông báo này và các thông báo có liên quan đến kỳ tuyển dụng được đăng tải trên Trang Thông tin điện tử huyện Khoái Châu (địa chỉ: https://khoaichau.hungyen.gov.vn) để các thí sinh dự tuyển và các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, theo dõi và thực hiện./.
Tài liệu đính kèm: Thông báo Danh mục tài liệu.pdf
Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Khoái Châu triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ giáo viên theo Nghị quyết số 385/2023/NQ-HĐND...(19/04/2024 5:31 CH)

  Khoái Châu bảo đảm các quy định trong sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã(25/03/2024 2:20 CH)

  Hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024(06/03/2024 7:22 SA)

  Tuyên truyền, quảng bá khai mạc Năm Du lịch Quốc gia - Điện Biên Phủ và Lễ hội Hoa Ban năm 2024(20/02/2024 9:15 SA)

  Tuyên truyền, quảng bá sự kiện, lễ hội tỉnh Hải Dương(16/02/2024 9:20 SA)

  Công nhận kết quả trúng tuyển viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện...(15/02/2024 1:16 CH)

  Thông báo kết quả trúng tuyển viên chức và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng tại các đơn vị sự nghiệp...(15/02/2024 9:57 SA)

  °
  92 người đang online