Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang

Một số nội dung liên quan về sắp xếp ĐVHC cấp xã trên địa bàn huyện Khoái Châu giai đoạn 2023-2035

Đăng ngày 15 - 02 - 2024
100%

Một số nội dung liên quan về sắp xếp ĐVHC cấp xã trên địa bàn huyệnKhoái Châu giai đoạn 2023-2035

 

Thực hiện Kế hoạch số 130/KH-UBND ngày 10/8/2023 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nghị quyết số 117/NQ-CP của Chính phủ về tổ chức, sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025.
 Căn cứ Hướng dẫn số 06/HD-SNV ngày 04/01/2024 của Sở Nội vụ hướng dẫn một số nội dung liên quan về sắp xếp ĐVHC giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh. Uỷ ban nhân dân huyện hướng dẫn một số nội dung liên quan về sắp xếp ĐVHC giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn huyện Khoái Châu như sau:
Theo quy định về sắp xếp các đơn vị hành chính của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; giai đoạn 2023-2025 sẽ phải thực hiện sắp xếp sáp nhập đối với các xã có đồng thời có diện tích tự nhiên dưới 14,7km2 (70% của 21km2) và dân số dưới 5.600 người (70% của 8.000 người) và các xã có diện tích tự nhiên dưới 4,2km2 và dân số dưới 24.000 người. Theo thực trạng về quy mô dân số và diện tích tự nhiên hiện nay, toàn huyện có 8 xã phải thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023-2025, cụ thể: Đồng Tiến, Nhuế Dương và Đông Ninh, Dạ Trạch, Ông Đình, Đại Hưng, Chí Tân và Bình Kiều.
 
CÁC NỘI DUNG THỰC HIỆN ĐỀ ÁN SẮP XẾP ĐVHC CẤP XÃ
1. Việc đặt tên của ĐVHC thành lập mới và đổi tên ĐVHC
Việc đặt tên và đổi tên đơn vị hành chính thực hiện theo quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Điều 6 Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 và Điều 30 Nghị quyết số 1211/2016/UVTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của ĐVHC và phân loại ĐVHC. Trong đó, cần lưu ý:
1.1. Việc đặt tên, đổi tên ĐVHC hình thành sau sắp xếp bảo đảm đoàn kết theo ý chí, nguyện vọng của nhân dân, phù hợp với các yếu tố lịch sử, truyền thống văn hóa của địa phương và tôn trọng ý kiến của đa số cử tri.
1.2. Khuyến khích việc sử dụng một trong các tên gọi đã có của các ĐVHC trước khi nhập để đặt tên cho ĐVHC hình thành sau sắp xếp.
1.3. Tên được viết bằng chữ cái trong bảng chữ cái Tiếng Việt.
1.4. Tên của ĐVHC cấp xã thành lập mới không được trùng với tên của ĐVHC cùng cấp trong cùng một ĐVHC cấp huyện.
1.5. Trong trường hợp cần thiết, ĐVHC có thể được đổi tên. Tên mới của ĐVHC này thực hiện theo quy định tại điểm 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 phần 2 này.
1.6. Trình tự, thủ tục đổi tên ĐVHC được thực hiện như đối với trình tự, thủ tục thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới ĐVHC
Việc thực hiện quy trình đặt tên, đổi tên ĐVHC thực hiện đồng thời cùng với Đề án sắp xếp các ĐVHC cấp xã trên địa bàn thuộc thẩm quyền quản lý.
Trước mắt các xã, thị trấn liên quan trong từng phương án sắp xếp tổ chức tổ chức họp bàn, thống nhất đề xuất tên của ĐVHC cấp mới hình thành báo cáo UBND cấp huyện trước ngày 20/02/2024.
2. Hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri đối với việc sắp xếp ĐVHC cấp xã trên địa bàn
2.1. Nguyên tắc lập danh sách cử tri để phát phiếu lấy ý kiến
Thực hiện theo khoản 2 Điều 1 Nghị định số 66/2023/NĐ-CP ngày 24/8/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới ĐVHC. Cụ thể như sau:
a. Công dân có quyền bầu cử theo quy định tại Điều 2 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, được ghi tên vào danh sách cử tri để được phát phiếu lấy ý kiến việc thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới ĐVHC, trừ các trường hợp quy định tại điểm d, điểm đ mục này.
b. Cử tri được ghi tên vào danh sách cử tri ở nơi mình đăng ký thường trú và đăng ký tạm trú.
Trường hợp cấp có thẩm quyền tổ chức lấy ý kiến việc thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đối với cùng 01 ĐVHC ở cả nơi cử tri đăng ký thường trú và đăng ký tạm trú thì cử tri chỉ được ghi tên vào danh sách cử tri ở nơi mình đăng ký thường trú.
c. Cử tri nếu ở nước ngoài trở về Việt Nam trong khoảng thời gian từ sau khi danh sách cử tri do UBND cấp xã nơi đó lập đến trước thời điểm cơ quan có thẩm quyền quyết định việc tổ chức lấy ý kiến cử tri 24 giờ thì đến UBND cấp xã xuất trình hộ chiếu có ghi quốc tịch Việt Nam tại UBND cấp xã nơi mình đăng ký thường trú và đăng ký tạm trú để được ghi tên vào danh sách cử tri và được phát phiếu lấy ý kiến cử tri.
d. Người đang bị tước quyền bầu cử theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, người bị kết án tử hình đang trong thời gian chờ thi hành án, người đang chấp hành hình phạt tù mà không được hưởng án treo, người mất năng lực hành vi dân sự thì không được ghi tên vào danh sách cử tri.
đ. Cử tri xóa đăng ký thường trú hoặc xóa đăng ký tạm trú tại ĐVHC cấp xã chịu ảnh hưởng trực tiếp của việc thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới ĐVHC sau khi danh sách đã được niêm yết, cử tri đã có tên trong danh sách mà đến thời điểm phát phiếu lấy ý kiến bị Tòa án tước quyền bầu cử, phải chấp hành hình phạt tù hoặc mất năng lực hành vi dân sự thì xóa tên khỏi danh sách cử tri.
e. Danh sách cử tri được niêm yết trong thời gian tối thiểu 30 ngày kể từ ngày bắt đầu niêm yết danh sách đến ngày tổ chức phát phiếu lấy ý kiến cử tri.
2.2. Thẩm quyền lập và niêm yết danh sách phát phiếu lấy ý kiến cử tri; khiếu nại và giải quyết khiếu nại về danh sách cử tri
Thực hiện theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 54/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính phủ. Cụ thể như sau:
a. UBND cấp xã có trách nhiệm lập và niêm yết danh sách cử tri để phát phiếu lấy ý kiến cử tri trên địa bàn tại thời điểm tổ chức lấy ý kiến.
Lưu ý: Lập danh sách cử tri theo hộ của từng thôn, tổ dân phố để thuận tiện cho công tác kiểm tra, giám sát việc lập danh sách cử tri và tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri.
b. Khi kiểm tra danh sách cử tri, nếu phát hiện có sai sót thì trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày UBND cấp xã tổ chức phát phiếu lấy ý kiến cử tri, công dân có quyền khiếu nại với UBND cấp xã nơi lập danh sách cử tri. UBND cấp xã nơi lập danh sách cử tri phải ghi vào sổ những khiếu nại đó. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại, UBND cấp xã phải giải quyết và thông báo cho người khiếu nại biết kết quả giải quyết.
c. Trường hợp người khiếu nại không đồng ý về kết quả giải quyết khiếu nại hoặc hết thời hạn giải quyết mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khởi kiện tại Tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính.
2.3. Căn cứ theo thời gian lấy ý kiến cử tri cụ thể ở các địa phương, UBND cấp xã lập, niêm yết và tính tuổi cử tri cho phù hợp
- Mẫu danh sách cử tri: Phụ lục 1 kèm theo Công văn này.
- Mẫu tổng hợp số lượng cử tri trên địa bàn các ĐVHC cấp xã: Phụ lục 2 kèm theo Công văn này.
2.4. Tổ chức lấy ý kiến cử tri về Đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã
- UBND huyện chỉ đạo UBND xã tổ chức quán triệt đầy đủ, nghiêm túc các văn bản của Trung ương và của tỉnh đến cán bộ, đảng viên và nhân dân để nhận thức đầy đủ quan điểm chủ trương, mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ, phương án thực hiện sắp xếp các ĐVHC cấp xã để tạo sự nhất quán trong triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện phải chú trọng việc tuyên truyền, vận động, thuyết phục để tạo sự đồng thuận của cử tri trên địa bàn rồi mới tổ chức lấy ý kiến về Đề án sắp xếp các ĐVHC cấp xã.
- Trình tự, thủ tục tổ chức lấy ý kiến cử tri về Đề án sắp xếp đơn vị hành chính thực hiện theo quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương, Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Nghị định số 54/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính phủ và quy định tại mục a, khoản 5 phần III Kế hoạch thực hiện sắp xếp ĐVHC huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 ban hành kèm theo Nghị quyết số 117/NQ-CP của Chính phủ.
- UBND huyện chỉ đạo, hướng dẫn UBND cấp xã tổ chức lấy ý kiến cử tri theo từng thôn, tổ dân phố (thành lập Tổ lấy ý kiến cử tri phụ trách theo từng thôn, tổ dân phố liên quan). Việc lấy ý kiến cử tri được thực hiện theo hình thức lấy phiếu; tùy theo điều kiện cụ thể ở địa phương có thể tổ chức lấy ý kiến cử tri theo 1 trong 2 hình thức sau:
+ Tổ lấy ý kiến cử tri cử thành viên của Tổ phát “Phiếu lấy ý kiến cử tri” cho cử tri (đến từng hộ gia đình), đồng thời đề nghị các cử tri trong hộ gia đình đó cho ý kiến vào phiếu và thu phiếu luôn.
+ Tổ lấy ý kiến cử tri cử thành viên của Tổ phát “Phiếu lấy ý kiến cử tri” cho cử tri (đến từng hộ gia đình); các cử tri trong hộ gia đình đó bàn bạc, thống nhất cho ý kiến vào phiếu; đến ngày tổ chức bỏ phiếu thì đại diện cử tri của gia đình đó đến địa điểm bỏ phiếu.
 
 
 
Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Khoái Châu triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ giáo viên theo Nghị quyết số 385/2023/NQ-HĐND...(19/04/2024 5:31 CH)

  Khoái Châu bảo đảm các quy định trong sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã(25/03/2024 2:20 CH)

  Hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024(06/03/2024 7:22 SA)

  Tuyên truyền, quảng bá khai mạc Năm Du lịch Quốc gia - Điện Biên Phủ và Lễ hội Hoa Ban năm 2024(20/02/2024 9:15 SA)

  Tuyên truyền, quảng bá sự kiện, lễ hội tỉnh Hải Dương(16/02/2024 9:20 SA)

  Công nhận kết quả trúng tuyển viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện...(15/02/2024 1:16 CH)

  Thông báo kết quả trúng tuyển viên chức và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng tại các đơn vị sự nghiệp...(15/02/2024 9:57 SA)

  °
  110 người đang online