Thứ bảy, ngày 18 tháng 5 năm 2024
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang

Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn huyện Khoái Châu năm 2017

Đăng ngày 01 - 03 - 2017
100%

UBND huyện ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn huyện Khoái Châu năm 2017

Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn huyện Khoái Châu năm 2017

 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 602/QĐ-UBND ngày 20/02/2017 của UBND tỉnh Hưng Yên về ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2017;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tư pháp tại Tờ trình số 08/TTr-TP ngày 28/2/2017;

UBND huyện ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn huyện Khoái Châu năm 2017.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Kế hoạch Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn huyện Khoái Châu năm 2017: 1382.pdf

Tin mới nhất

Tiếp tục đẩy mạnh chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH hàng qua phương thức thanh toán không dùng...(26/04/2024 9:50 SA)

UBND tỉnh xem xét việc ban hành Kế hoạch sử dụng biên chế cán bộ, công chức cấp xã gắn với sắp...(26/02/2024 2:14 CH)

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục liên quan đến hoạt động...(02/02/2024 4:06 CH)

Tuyên truyền cải cách hành chính huyện Khoái Châu năm 2024(05/01/2024 1:47 CH)

Khoái Châu: Cuộc thi “Tìm kiếm ý tưởng, giải pháp CCHC tỉnh Hưng Yên năm 2023"(03/07/2023 1:36 CH)

Chuẩn hóa dữ liệu, số hóa, cung cấp dịch vụ công thiết yếu phục vụ người dân và doanh nghiệp (25/05/2023 4:37 CH)

Bảng phí, lệ phí thu và miễn thu đối với thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa (06/01/2023 3:59 CH)

°
124 người đang online