Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn huyện Khoái Châu năm 2017

Đăng ngày 01 - 03 - 2017
100%

UBND huyện ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn huyện Khoái Châu năm 2017

Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn huyện Khoái Châu năm 2017

 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 602/QĐ-UBND ngày 20/02/2017 của UBND tỉnh Hưng Yên về ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2017;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tư pháp tại Tờ trình số 08/TTr-TP ngày 28/2/2017;

UBND huyện ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn huyện Khoái Châu năm 2017.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Kế hoạch Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn huyện Khoái Châu năm 2017: 1382.pdf

Tin mới nhất

Khoái Châu tiếp tục triển khai cung cấp dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4(30/05/2021 9:57 SA)

Khoái Châu: Triển khai cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 năm 2021(15/04/2021 9:52 SA)

Đẩy mạnh cải cách hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông ở huyện Khoái Châu(30/03/2021 9:54 SA)

Công tác tuyên truyền Cải cách hành chính(15/03/2021 10:54 SA)

Kết quả thẩm định hồ sơ trong kỳ xét thăng hạng CDNN giáo viên Mầm non, Tiểu học từ hạng IV lên...(06/11/2020 2:19 CH)

Khoái Châu tổ chức tập huấn công tác cải cách hành chính; nâng cao hiệu quả quản trị và hành...(03/07/2020 9:56 SA)

Những quy định nổi bật có hiệu lực từ tháng 12(01/12/2016 2:02 CH)