Thứ tư, ngày 19 tháng 6 năm 2024
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang

Tuyên truyền cải cách hành chính huyện Khoái Châu năm 2024

Đăng ngày 05 - 01 - 2024
100%

Tuyên truyền cải cách hành chính huyện Khoái Châu năm 2024

 

1. Mục đích:
a) Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, người đứng đầu, của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp và nhân dân về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của công tác CCHC đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện; từ đó phát huy hết khả năng để triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch CCHC năm 2024 của huyện.
b) Tăng cường công tác phối hợp với cơ quan truyền thông, báo chí để phản ánh và biểu dương kịp thời các đơn vị, cá nhân gương mẫu, có thành tích xuất sắc trong công tác CCHC ở các cấp, các ngành. Phát huy vai trò của các cơ quan truyền thông trong việc tuyên truyền kịp thời về kết quả và nhiệm vụ trọng tâm CCHC, góp phần thực hiện có hiệu quả Kế hoạch CCHC năm 2024 của huyện.
c) Tăng cường sự hiểu biết, tham gia góp ý của người dân, tổ chức về CCHC, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; lợi ích của việc sử dụng các dịch vụ công được cơ quan hành chính nhà nước huyện cung cấp, khuyến khích người dân, tổ chức sử dụng dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích, tiết kiệm chi phí của người dân, tổ chức và nguồn lực xã hội.
2. Yêu cầu:
a) Tuyên truyền CCHC phải gắn với lộ trình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình tổng thể CCHC nhà nước, Kế hoạch CCHC nhà nước huyện Khoái Châu giai đoạn 2021-2025, Kế hoạch ci cách hành chính nhà nước huyện Khoái Châu năm 2024.
b) Công tác tuyên truyền CCHC phải được triển khai các nội dung thiết thực, kịp thời, theo đúng tiến độ đề ra. Thực hiện tuyên truyền sâu rộng, có hiệu quả, phù hợp với yêu cầu, đặc điểm, nhiệm vụ của từng đối tượng, từng ngành, từng địa phương, trong mọi tầng lớp nhân dân và cán bộ, công chức, viên chức nhằm đáp ứng kịp thời, đầy đủ nhu cầu nắm bắt, tìm hiểu thông tin về công tác CCHC nhà nước.
c) Tăng cường các lực lượng tham gia công tác tuyên truyền; đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền; kết hợp công tác tuyên truyền về CCHC lồng ghép với việc phổ biến, tuyên truyền, giáo dục về các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN
1. Nội dung tuyên truyền:
a) Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của cải cách hành chính đến phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh; tuyên truyền tình hình triển khai, kết quả, thành tựu trong thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 được ban hành tại Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ và Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 02/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030; Kế hoạch số 184/KH-UBND ngày 07/12/2021 của UBND tỉnh về CCHC nhà nước tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025; Chỉ thị số 28-CT/TU ngày 10/8/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác CCHC trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 01/2023/QĐ-UBND ngày 11/01/2023 của UBND tỉnh ban hành Quy định đánh giá năng lực thực hiện các Chỉ số cải cách nền hành chính tỉnh Hưng Yên.
b) Các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về CCHC. Vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC.
c) Tuyên truyền, phổ biến các nội dung về cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính, việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, rà soát, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, sắp xếp lại các cơ quan, tổ chức, đơn vị; tình hình, kết quả triển khai cải cách công vụ, công chức. Các quy định của pháp luật về quản lý, tuyển dụng, sử dụng, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống hành chính; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện công vụ, nhiệm vụ, đặc biệt là trong giải quyết công việc cho cá nhân, tổ chức. Tình hình, kết quả triển khai thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan hành chính nhà nước, đổi mới cơ chế tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập; công khai minh bạch thu chi tài chính theo quy định. Tình hình triển khai các nội dung xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số.
d) Tuyên truyền các giải pháp nâng cao Chỉ số cải cách hành chính; Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) và các Chỉ số khác phản ánh nền hành chính khác của huyện.
đ) Tuyên truyền các tập thể và cá nhân tại các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn huyện có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ CCHC được biểu dương khen thưởng.
2. Hình thức tuyên truyền:
a) Đăng tải tin bài về thực hiện công tác CCHC trên các chuyên trang, chuyên mục và các  phương tiện thông tin đại chúng: Cổng thông tin điện tử của huyện; Trung tâm Văn hóa và truyền thanh huyện, truyền thanh các xã, thị trấn.
b) Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng, quán triệt nội dung, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CCHC nhà nước cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cuộc .thi tìm kiếm giải pháp, sáng kiến CCHC.
c) Tổ chức hội thảo, hội nghị về CCHC; lồng ghép nội dung CCHC trong các hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, các cuộc họp, giao ban của cơ quan, đơn vị; các hội nghị tiếp xúc doanh nghiệp; phát hành tờ rơi, pa nô, áp phích liên quan đến CCHC.
Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, ngăn chặn sai phạm trong giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ...(07/06/2024 12:47 SA)

  Tổ chức cuộc thi "Tìm kiếm ý tưởng, giải pháp cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm...(02/05/2024 2:58 CH)

  Khoái Châu triển khai thanh toán trực tuyến hồ sơ thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai(04/04/2024 5:34 CH)

  UBND tỉnh xem xét việc ban hành Kế hoạch sử dụng biên chế cán bộ, công chức cấp xã gắn với sắp...(26/02/2024 2:14 CH)

  Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục liên quan đến hoạt động...(02/02/2024 4:06 CH)

  Khoái Châu: Cuộc thi “Tìm kiếm ý tưởng, giải pháp CCHC tỉnh Hưng Yên năm 2023"(03/07/2023 1:36 CH)

  Chuẩn hóa dữ liệu, số hóa, cung cấp dịch vụ công thiết yếu phục vụ người dân và doanh nghiệp (25/05/2023 4:37 CH)

  °
  71 người đang online