Thứ năm, ngày 23 tháng 5 năm 2024
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang

Chuẩn hóa dữ liệu, số hóa, cung cấp dịch vụ công thiết yếu phục vụ người dân và doanh nghiệp

Đăng ngày 25 - 05 - 2023
100%

Chuẩn hóa dữ liệu, số hóa, cung cấp dịch vụ công thiết yếu phục vụ người dân và doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tại Đề án phát triển ứng dụng dừ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện từ phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022- 2025, tầm nhìn đến năm 2030

 

Thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 06/QĐ- TTg ngày 06/01/2022 phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện từ phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2022 và Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/4/2022 về phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia; Công văn số 1292/UBND- PVHCC&KSTT ngày 20/5/2022 của y ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc s hóa, cung cấp dịch vụ công thiết yếu phục vụ người dân và doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tại Đ án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.
Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ sau:
1.      Về công tác số hóa hồ sơ và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính:
a)      Các cơ quan, đơn vị ở huyện thực hiện số hóa hồ sơ và tái sử dụng kết qu số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết th tục hành chính trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính từ ngày 01/12/2022; UBND cấp xã thực hiện từ ngày 01/6/2023.
b)      Riêng 25 dịch vụ công thiết yếu tại Phụ lục I kèm theo Quyết định số 06/QĐ-TTg, các cơ quan, đơn vị huyện và UBND cấp xã căn cứ danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện số hóa từ ngày 01/7/2022.
c)      Tập trung thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 14/3/2022 ca UBND tỉnh về số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.
2.      Về đẩy mạnh, hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến:
a)      Các cơ quan đơn vị huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương và các cơ quan đơn vị liên quan chủ trì, phối hợp với UBND cấp xã triển khai cung cấp trên cổng Dịch vụ công quốc gia đối với 25 dịch vụ công thiết yếu tại Quyết định số 06/QĐ-TTg và danh mục nhóm các dịch vụ công thiết yếu của tổ chức, cá nhân tại Quyết định số 422/QĐ-TTg trong năm 2022.
b)      Các cơ quan, đơn vị huyện chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND huyện chuẩn hóa, tái cấu trúc quy trình, nghiệp vụ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý trên cơ sở hướng dẫn ca các Bộ, ngành Trung ương; triển khai tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên cổng Dịch vụ công quốc gia đổi với các dịch vụ công thiết yếu nêu trên theo hướng tận dụng, khai thác, chia sẻ giữa các Bộ, cơ quan, đơn vị và không yêu cầu cán bộ tiếp nhận hồ sơ cập nhật lại thông tin dừ liệu công dân, doanh nghiệp đã có trong các Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính.
c)       Các cơ quan, đơn vị huyện, UBND các xã, thị trấn căn cứ tình hình thực tế tiếp nhận, xử lý hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị đề xuất đăng ký chỉ tiêu về tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến phát sinh hồ sơ và tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến gửi về Vãn phòng HĐND và UBND huyện trước ngày 28/5/2022 để tổng hợp, báo cáo UBND huyện xem xét, quyết định, cụ thể như sau:
- Đối với các cơ quan, đơn vị huyện; UBND xã, thị trấn: Đăng ký tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết trực tuyến mức 3, mức 4 đạt tối thiểu từ 35% trở lên.
3.      Về việc triển khai chứng thực bản sao điện tử từ bản chính:
a,      Phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn Phòng HĐND và UBND huyện; các cơ quan, đơn vị liên quan chỉ đạo cán bộ, công chức phụ trách tư pháp, chứng thực tại UBND huyện, UBND cấp xã tổ chức triển khai chứng thực bản sao điện tử từ bản chính theo quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; qua đó để người dân không phải mang bản chính đến đối chiếu với bản sao nhằm giảm thiểu việc cung cấp thông tin và thời gian đi lại thực hiện thủ tục hành chính.
b,      Văn Phòng HĐND và UBND huyện chủ trì, phối hợp với Phòng Tư pháp và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức hướng dẫn quy trình, nghiệp vụ đối với dịch
vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ trên cổng Dịch vụ công quốc gia.
4,       Phòng Văn hoá và Thông tin chủ trì phi hợp với các đơn vị, UBND các xã, thị trấn khẩn trương rà soát, cung cấp đầy đ và kịp thời chứng thư số chuyên dùng Chính phủ cho cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính nhà nước từ cấp huyện đến cấp xã; hướng dẫn, h trợ sử dụng ký số dữ liệu phục vụ công tác số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa huyện và Bộ phận một cửa các xã, thị trấn.
 
Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Tiếp tục đẩy mạnh chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH hàng qua phương thức thanh toán không dùng...(26/04/2024 9:50 SA)

  UBND tỉnh xem xét việc ban hành Kế hoạch sử dụng biên chế cán bộ, công chức cấp xã gắn với sắp...(26/02/2024 2:14 CH)

  Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục liên quan đến hoạt động...(02/02/2024 4:06 CH)

  Tuyên truyền cải cách hành chính huyện Khoái Châu năm 2024(05/01/2024 1:47 CH)

  Khoái Châu: Cuộc thi “Tìm kiếm ý tưởng, giải pháp CCHC tỉnh Hưng Yên năm 2023"(03/07/2023 1:36 CH)

  Bảng phí, lệ phí thu và miễn thu đối với thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa (06/01/2023 3:59 CH)

  Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công tỉnh (03/01/2023 3:47 CH)

  °
  29 người đang online