Thứ năm, ngày 23 tháng 5 năm 2024
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang

Bảng phí, lệ phí thu và miễn thu đối với thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa

Đăng ngày 06 - 01 - 2023
100%

Bảng phí, lệ phí thu và miễn thu đối với thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa

 

Căn cứ Luật Phí và lệ phí năm 2015, Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí, Thông tư 226/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí chứng thực, Thông tư số 281/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu hộ tịch, phí xác nhận có quốc tịch Việt Nam phí xác nhận là người gốc Việt Nam, lệ phí Quốc tịch, Nghị quyết số 292/2019/NQ- HĐND ngày 10/7/2019  của Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên quy định mức thu, miễn, giảm, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, Nghị quyết số 331/2022/ HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu một số loại lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh đối với hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến.
Qua kết quả năm 2022 kiểm tra Tại bộ phận Một cửa tại UBND các xã, thị trấn thời gian vừa qua còn một số đơn vị không thực hiện đảm bảo các quy định về niêm yết và thu, nộp phí, lệ phí  các thủ tục hành chính theo quy định hiện hành. Đồng thời nhằm đảm bảo công tác cải cách hành chính trên địa bàn, khuyến khích người dân nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ công trực tuyến.
Ủy ban nhân dân huyện Khoái Châu đề nghị Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chỉ đạo thực hiện đảm bảo các quy định sau:
1. Tuyên truyền và thực hiện các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Hộ tịch khi nộp qua Cổng dịch vụ công trực tuyến công dân được miễn phí 100% không phải nộp lệ phí hộ tịch quy định tại  Nghị quyết số 331/2022/NQ-HĐND.
2. Thực hiện đảm bảo các quy định về thu nộp phí chứng thực và lệ phí hộ tịch qua bộ phận một cửa UBND các xã, thị trấn đảm bảo đúng quy định của các Thông tư và Nghị quyết nêu trên (Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp)
3. Thực hiện chế độ thu nộp vào Ngân sách nhà nước đảm bảo các quy định tại  Điều 6  Thông tư số 226 về kê khai, nộp phí: Chậm nhất là ngày 05 hàng tháng, tổ chức thu phí phải gửi số tiền phí đã thu của tháng trước vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách mở tại Kho bạc nhà nước
Quy định về thu nộp lệ phí liên quan đến thủ tục Hộ tịch Điều 6   Thông tư số 281 về Kê khai, nộp phí, lệ phí: “Chậm nhất là ngày 05 hàng tháng, tổ chức thu phí phải gửi số tiền phí đã thu của tháng trước vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách mở tại Kho bạc nhà nước
          Thực hiện kê khai thuế  đảm bảo theo khoản 2, Điều 26 Thông tư số 156/TT-BTC quy định thi hành một số điều Luật thuế,  Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định về
3. Khai phí, lệ phí khác thuộc ngân sách nhà nước
a) Cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ thu phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước nộp hồ sơ khai phí, lệ phí cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.
b) Khai phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước là loại khai theo tháng và khai quyết toán năm.
c) Hồ sơ khai phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước theo tháng là Tờ khai phí, lệ phí theo mẫu số 01/PHLP ban hành kèm theo Thông tư này.
           d) Hồ sơ khai quyết toán năm phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước là Tờ khai quyết toán phí, lệ phí năm theo mẫu số 02/PHLP ban hành kèm theo Thông tư này.
Tổ chức thu lệ phí nộp 100% tiền lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước theo chương, tiu mục của Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành. Nguồn chi phí trang trải cho việc thực hiện công việc và thu lệ phí do ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán của tổ chức thu theo chế độ, định mức chi ngân sách nhà nước.
4. Các đối tượng được miễn giảm trong thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến chứng thực Cá nhân, hộ gia đình vay vốn tại tổ chức tín dụng để phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo quy định tại Nghị định số 55/2015/NĐ-CP  ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn thì không phải nộp phí chứng thực hợp đồng thế chấp tài sản.”
Tài liệu đính kèm: cÔNG VĂN PHÍ, LỆ PHÍ.pdf
Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Tiếp tục đẩy mạnh chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH hàng qua phương thức thanh toán không dùng...(26/04/2024 9:50 SA)

  UBND tỉnh xem xét việc ban hành Kế hoạch sử dụng biên chế cán bộ, công chức cấp xã gắn với sắp...(26/02/2024 2:14 CH)

  Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục liên quan đến hoạt động...(02/02/2024 4:06 CH)

  Tuyên truyền cải cách hành chính huyện Khoái Châu năm 2024(05/01/2024 1:47 CH)

  Khoái Châu: Cuộc thi “Tìm kiếm ý tưởng, giải pháp CCHC tỉnh Hưng Yên năm 2023"(03/07/2023 1:36 CH)

  Chuẩn hóa dữ liệu, số hóa, cung cấp dịch vụ công thiết yếu phục vụ người dân và doanh nghiệp (25/05/2023 4:37 CH)

  Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công tỉnh (03/01/2023 3:47 CH)

  °
  34 người đang online