Thứ bảy, ngày 25 tháng 5 năm 2024
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang

Tuyên truyền cải cách hành chính huyện Khoái Châu năm 2023

Đăng ngày 02 - 01 - 2023
100%

Tuyên truyền cải cách hành chính huyện Khoái Châu năm 2023

 

Mục đích
a)  Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, người đứng đầu, của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp và Nhân dân về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của công tác CCHC đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện.
b) Tăng cường công tác phối hợp với cơ quan truyền thông, báo chí để phản ánh và biểu dương kịp thời các đơn vị, cá nhân gương mẫu, có thành tích xuất sắc trong công tác CCHC ở các cấp, các ngành. Phát huy vai trò của các cơ quan truyền thông trong việc tuyên truyền kịp thời về kết quả và nhiệm vụ trọng tâm CCHC, góp phần thực hiện có hiệu quả Kế hoạch CCHC năm 2023 của huyện.
c)  Tăng cường sự hiểu biết của người dân, tổ chức về CCHC, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; khuyến khích người dân, tổ chức sử dụng dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích, tiết kiệm chi phí của người dân, tổ chức và nguồn lực xà hội.
2.  Yêu cầu
a)  Tuyên truyền CCHC phải gắn với lộ trình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình tổng thể CCHC nhà nước, Kế hoạch CCHC nhà nước huyện Khoái Châu giai đoạn 2021-2025, Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước huyện Khoái Châu năm 2023.
b) Công tác tuyên truyền CCHC phải đảm bảo thiết thực, kịp thời, theo đúng tiến độ đề ra. Thực hiện tuyên truyền sâu rộng, có hiệu quả, phù hợp với yêu cầu, đặc diêm, nhiệm vụ của từng đối tượng, từng ngành, từng địa phương, tới mọi tầng
lớp nhân dân và cán bộ, công chức, viên chức nhằm đáp ứng kịp thời, đầy đủ nhu cầu nắm bắt, tìm hiểu thông tin về công tác CCHC nhà nước.
c)  Tăng cường các lực lượng tham gia công tác tuyên truyền; đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền; kết hợp công tác tuyên truyền về CCHC lồng ghép với việc phổ biến, tuyên truyền, giáo dục về các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.
ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN
1.  Đối tượng
Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp và Nhân dân trên địa bàn huyện.
2.  Nội dung tuyên truyền
a)  Đẩy mạnh công tác xây dựng, tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật, chú trọng công tác thẩm định để đảm bảo văn bản được ban hành đúng thẩm quyền và trình tự, thủ tục, phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương, của tỉnh và điều kiện thực tiễn của huyện. Đặc biệt chú trọng các quy định mới về trình tự, thủ tục lập, đề nghị xây dựng chính sách, đánh giá tác động của thủ tục hành chính theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. Đẩy mạnh thực hiện công tác kiểm tra, rà soát và xử lý văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo thực hiện rà soát thường xuyên 100% các văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thi hành; thực hiện công tác tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của UBND huyện, kiểm tra theo thẩm quyền đổi với văn bàn quy phạm pháp luật do cấp xã ban hành để kịp thời phát hiện và có biện pháp xử lý đối với những văn bản ban hành chồng chéo, mâu thuẫn với hệ thống pháp luật hoặc ban hành không đúng thẩm quyền, có sai sót về nội dung, thể thức, kỹ thuật trình bày. Tuyên truyền, thực hiện đầy đủ, đúng quy định về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; trong đó, chú trọng việc xem xét, đánh giá tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết, đảm bảo tính kịp thời, đầy đủ, tính thống nhất, đồng bộ, khả thi; tăng cường chỉ đạo, kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện năm 2022.
b) Thực hiện tốt công tác truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chể một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn huyện.
c)  Tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về cải cách tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế; tuyên truyền, công khai công tác
đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, điều động; chính sách thu hút, đãi ngộ nguồn nhân lực chất lượng cao; kỷ cương, kỷ luật hành chính, tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức và người đứng đàu các cơ quan, đơn vị.
d) Tuyên truyền về tầm quan trọng, ý nghĩa của công tác CCHC trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện.
đ) Phổ biến kết quả Chỉ số CCHC cấp huyện theo kế hoạch của UBND tỉnh; công bổ rộng rãi Chỉ sổ mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính cấp huyện, cấp xã hàng năm theo kế hoạch của UBND tỉnh. Qua đó, từng cơ quan, đơn vị nhận thức được những ưu, khuyết điểm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và đề ra được các biện pháp khắc phục tồn tại, hạn chế.
e)  Vai trò, trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong chỉ đạo thực hiện công tác CCHC theo quy định về trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan hành chính nhà nước trong thực hiện các nhiệm vụ công tác CCHC huyện ban hành kèm theo Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND ngày 12/8/2020 của UBND tỉnh.
3.  Hình thức tuyên truyền
a)  Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, đưa tin, bài về thực hiện công tác CCHC, đăng tải thông qua các phương tiện thông tin đại chúng: Đài Phát thanh, hệ thống phát thanh, truyền thanh các xã, thị trấn; cổng thông tin điện tử của huyện...
b) Tổ chức tập huấn, bồi dường nghiệp vụ CCHC; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về CCHC; lồng ghép nội dung CCHC trong các hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, các buổi họp, giao ban của cơ quan, đơn vị; phát hành tờ rơi, pa nô, áp phích liên quan đến CCHC...
c)  Thường xuyên cập nhật, công khai đầy đủ, rõ ràng, đúng quy định các thủ tục hành chính tại trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị, cổng thông tin điện tử, Trang dịch vụ công tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tra cứu, tìm hiểu thông tin.
d) Phát hiện, đưa vào thí điểm các sáng kiến, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác CCHC trên địa bàn huyện.
e)  Các hình thức tuyên truyền khác phù hợp với đặc điểm, tình hình của cơ quan, đơn vị.
Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Tiếp tục đẩy mạnh chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH hàng qua phương thức thanh toán không dùng...(26/04/2024 9:50 SA)

  UBND tỉnh xem xét việc ban hành Kế hoạch sử dụng biên chế cán bộ, công chức cấp xã gắn với sắp...(26/02/2024 2:14 CH)

  Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục liên quan đến hoạt động...(02/02/2024 4:06 CH)

  Tuyên truyền cải cách hành chính huyện Khoái Châu năm 2024(05/01/2024 1:47 CH)

  Khoái Châu: Cuộc thi “Tìm kiếm ý tưởng, giải pháp CCHC tỉnh Hưng Yên năm 2023"(03/07/2023 1:36 CH)

  Chuẩn hóa dữ liệu, số hóa, cung cấp dịch vụ công thiết yếu phục vụ người dân và doanh nghiệp (25/05/2023 4:37 CH)

  Bảng phí, lệ phí thu và miễn thu đối với thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa (06/01/2023 3:59 CH)

  °
  42 người đang online