Tham gia Dự thảo Báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới huyện Khoái Châu năm 2019

Đăng ngày 07 - 02 - 2020
100%

Tham gia Dự thảo Báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới huyện Khoái Châu năm 2019

 

             Tài liệu đính kèm:  86.1.pdfBC NTM 2020.doc;  Phuluc BC.xls
        Căn cứ Quyết định 558/QĐ-TTg ngày 05/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Tiêu chí huyện NTM và quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM;
          Căn cứ Thông tư 35/2016/TT-BNNPTNT ngày 26/12/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc Hướng dẫn thực hiện tiêu chí huyện đạt chuẩn NTM giai đoạn 2016 – 2020;
Căn cứ Quyết định 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy định, điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017 – 2020;
Để hoàn thiện hồ sơ gửi UBND tỉnh, Ban chỉ đạo các chương trình MTQG tỉnh đề nghị xét, công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới, UBND huyện đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức chính trị - xã hội huyện, các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn thực hiện một số nội dung sau:
          1. Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức chính trị xã hội huyện, các cơ quan, đơn vị có liên quan
Tham gia ý kiến vào dự thảo báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới năm 2019 của huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.
Nội dung tham gia ý kiến thể hiện các nội dung sau:
- Báo cáo tóm tắt nội dung kết quả xây dựng NTM của ngành từ năm 2011 đến năm 2019.
- Các nội dung cụ thể tham gia vào báo cáo kết quả xây dựng NTM của huyện đến năm 2019 cần chỉnh sửa, điều chỉnh, bổ sung, kiến nghị, đề xuất (nếu có).
- Nhất trí hay không nhất trí huyện Khoái Châu đạt chuẩn huyện NTM năm 2019.
Nội dung Báo cáo tham gia ý kiến viết ngắn gọn, tóm tắt các kết quả thực hiện với số lượng từ 1 – 5 trang A4.
(Các cơ quan của huyện sau đây nhất thiết phải có nội dung Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM của ngành, lĩnh vực mình phụ trách: UBMTTQ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Huyện đoàn, Liên Đoàn Lao động, Công an huyện, Ban chỉ huy Quân sự, Phòng Nông nghiệp và PTNT, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, phòng Y Tế, phòng Nội vụ, phòng Tài chính - Kế hoạch, phòng Tư Pháp, phòng Tài nguyên và Môi trường, phòng Giáo dục và Đào tạo, phòng Lao động TBXH, Phòng Văn hóa Thông tin, Chi cục Thống kê huyện; các cơ quan, đơn vị khác viết nội dung ngắn gọn như nội dung đã nêu ở trên để hoàn thiện vào hồ sơ đề nghị huyện đạt chuẩn NTM).
2. Đối với các xã, thị trấn
- Chủ động, chỉ đạo Đài truyền thanh xã, thị trấn tiếp âm, tiếp sóng Đài truyền thanh huyện công bố rộng rãi dự thảo Báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới huyện Khoái Châu để lấy ý kiến các đơn vị, tổ chức và nhân dân trên địa bàn, tổng hợp Báo cáo UBND huyện.
- Tham gia ý kiến vào bản dự thảo báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới năm 2019 của huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Nội dung Báo cáo thể hiện các vấn đề sau:
+ Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện 19 tiêu chí xây dựng xã NTM của xã từ năm 2011 đến năm 2019.
+ Các nội dung cụ thể tham gia vào báo cáo kết quả xây dựng NTM của huyện đến năm 2019 cần chỉnh sửa, điều chỉnh, bổ sung, kiến nghị, đề xuất (nếu có).
+ Nhất trí hay không nhất trí huyện Khoái Châu đạt chuẩn huyện NTM năm 2019.
Thời gian lấy ý kiến: Từ ngày 05/02/2020 đến ngày 20/02/2020.
3. Giao phòng Nông nghiệp và PTNT, Văn phòng điều phối chương trình MTQG xây dựng NTM huyện, Văn phòng HĐND-UBND huyện:
- Đôn đốc, tổng hợp Báo cáo ý kiến tham gia vào dự thảo Báo cáo của các tập thể, cá nhân và nhân dân trên địa bàn huyện về kết quả xây dựng NTM huyện Khoái Châu năm 2019, hoàn thiện hồ sơ đề nghị tỉnh thẩm tra, thẩm định huyện Khoái Châu đạt chuẩn NTM năm 2019.
- Giao Văn phòng HĐND - UBND huyện đăng toàn văn Dự thảo báo cáo kết quả xây dựng NTM huyện Khoái Châu đến năm 2019 trên cổng thông tin điện tử của huyện, trang Web của huyện để lấy ý kiến tham gia của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện.
Mọi ý kiến tham gia đóng góp, phản ánh, kiến nghị trực tiếp và tham gia ý kiến bằng văn bản gửi về UBND huyện (thông qua phòng Nông nghiệp và PTNT huyện) trước ngày 20/02/2020.
Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, các tổ chức chính trị - xã hội huyện, các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt nội dung Công văn và gửi báo cáo đúng thời gian quy định./.
(Gửi kèm theo công văn này bản Dự thảo báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới huyện Khoái Châu năm 2019)
Tài liệu đính kèm: 86.1.pdfBC NTM 2020.doc; Phuluc BC.xls
Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Ý kiến chỉ đạo về phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống Văn hóa" giai đoạn 2020 - 2025(15/12/2020 5:58 CH)

  Ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo huyện: Toàn dân Đoàn kết - Xoá đói giảm nghèo(30/10/2020 5:43 CH)

  Ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo huyện về tại cuộc họp giao ban tháng 9/2020(30/09/2020 3:21 CH)

  Ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo huyện về việc thực hiện dự án đầu tư tại Cụm công nghiệp Tân Dân(08/09/2020 3:26 CH)

  Ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo huyện về việc xây dựng xã hội văn hóa(16/08/2020 5:50 CH)

  Xin ý kiến tham gia dự thảo Tờ trình, Quyết định ban hành Quy chế văn thư, lưu trữ(09/07/2020 3:44 CH)

  Ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo huyện về tại cuộc họp giao ban tháng 07/2020(04/07/2020 3:11 CH)