Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

https://khoaichau.hungyen.gov.vn/portal/pages/Tin-hoat-dong-cua-lanh-dao-.aspx
https://khoaichau.hungyen.gov.vn/portal/pages/Tin-hoat-dong-cua-lanh-dao-.aspx
http://hungyen.gov.vn/portal/faq/Pages/chuyen-trang-hoi-dap.aspx?idAgen=58
°
370 người đang online