Thứ tư, ngày 28 tháng 2 năm 2024
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá chuyên nghiệp để đấu giá tài sản

Đăng ngày 31 - 07 - 2023
100%

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá chuyên nghiệp để đấu giá tài sản

 

Căn cứ Luật đấu giá tài sản ngày 17/11/2016;

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ tư pháp hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản;

Căn cứ Quyết định số 1911/QĐ-UBND ngày 22/3/2023 của UBND huyện Khoái Châu về việc phê duyệt phương án xử lý tài sản, giá bán tài sản là vật tư, vật liệu thu hồi, tài sản công do Văn phòng HĐND – UBND huyện Khoái Châu quản lý;

Uỷ ban nhân dân huyện Khoái Châu thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để bán đấu giá và tiêu chí lựa chọn như sau:

1.Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản đấu giá

Tên đơn vị: Ủy ban nhân dân huyện Khoái Châu.

        Địa chỉ: Thị trấn Khoái Châu, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.

Số điện thoại: 0985.263.866

2.Tên tài sản, giá khởi điểm dự kiến của tài sản đấu giá

Tên tài sản: vật tư, vật liệu thu hồi, tài sản công do Văn phòng HĐND – UBND huyện Khoái Châu quản lý.

Giá khởi điểm: 39.900.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi chín triệu, chín trăm nghìn đồng)  (Giá đã bao gồm thuế GTGT).

 3.Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

 Tổ chức đấu giá tài sản phải có các tiêu chí theo quy định tại Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016 và các tiêu chí theo Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022.  

TT

NỘI DUNG

MỨC TỐI ĐA

I

Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá

23,0

1

Cơ sở vật chất bảo đảm cho việc đấu giá

11,0

1,1

Có trụ sở ổn định, địa chỉ rõ ràng kèm theo thông tin liên hệ (số điện thoại, fax, địa chỉ thư điện tử…)

6,0

1,2

Địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá được bố trí ở vị trí công khai, thuận tiện

5,0

2

Trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá

8,0

2,1

Có máy in, máy vi tính, máy chiếu, thùng đựng phiếu trả giá bảo đảm an toàn, bảo mật và các phương tiện khác bảo đảm cho việc đấu giá

4,0

2,2

Có hệ thống camera giám sát hoặc thiết bị ghi hình tại nơi bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, nơi tổ chức cuộc đấu giá

4,0

3

Có trang thông tin điện tử đang hoạt động

2,0

4

Đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến

1,0

5

Có nơi lưu trữ hồ sơ đấu giá

1,0

II

Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả (Thuyết minh đầy đủ các nội dung trong phương án)

22,0

1

Phương án đấu giá đề xuất việc tổ chức đầu giá đúng quy định của pháp luật, bảo đảm tính công khi, minh bạch, khách quan

4,0

2

Phương án đấu giá đề xuất thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ, tham gia đấu giá, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá, buổi công bố giá thuận lợi cho người tham gia đấu giá; hình thức đấu giá, bước giá, số vòng đấu giá có tính khả thi và hiệu quả

4,0

3

Phương án đấu giá đề xuất cách thức bảo mật thông tin, chống thông đồng, dìm giá

4,0

4

Phương án đấu giá đề xuất thêm các địa điểm, hình thức niêm yết, thông báo công khai khác nhằm tăng mức độ phổ biến thông tin đấu giá

4,0

5

Phương án đấu giá đề xuất giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh trật tự cho việc tổ chức thực hiện đấu giá

3,0

6

Phương án đấu giá đề xuất các giải pháp giải quyết các tình huống phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện việc đấu giá

3,0

III

Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đầu giá tài sản

45,0

1

Trong năm trước liền kề đã thực hiện hợp đồng dịch vụ đấu giá cùng loại tài sản với tài sản dự kiến đưa ra đấu giá (Tổ chức đấu giá tài sản liệt kê tất cả các cuộc đấu giá tài sản đã thực hiện. Người có tài sản không yêu cầu nộp bản chính hoặc bản sao hợp đồng)
Chỉ chọn chấm điểm một ctrong các tiêu chí 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 hoặc 1.5

6,0

1,1

Dưới 03 hợp đồng (bao gồm trường hợp không thực hiện hợp đồng nào)

2,0

1,2

Từ 03 hợp đồng đến dưới 10 hợp đồng

3,0

1,3

Từ 10 hợp đồng đến dưới 20 hợp đồng

4,0

1,4

Từ 20 hợp đồng đến dưới 30 hợp đồng

5,0

1,5

Từ 30 hợp đồng trở lên

6,0

2

Trong năm trước liền kề đã tổ chức đấu giá thành các cuộc đấu giá cùng loại tài sản với tài sản dự kiến đưa ra đấu giá có mức chênh lệch trung bình giữa giá trúng đấu giá so với giá khởi điểm (Tổ chức đấu giá tài sản liệt kê tất cả các cuộc đấu giá tài sản đã thực hiện. Người có tài sản không yêu cầu nộp bản chính hoặc bản sao hợp đồng)
Chỉ chọn chấm điểm một  trong các chỉ tiêu 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 hoặc 2.5

18,0

2,1

Dưới 20%(bao gồm trường hợp không có chênh lệch)

10,0

2,2

Từ 20% đến dưới 40%

12,0

2,3

Từ 40% đến dưới 70%

14,0

2,4

Từ 70% đến dưới 100%

16,0

2,5

Từ 100% trở lên

18,0

3

Thời gian hoạt động trong lĩnh vực đấu giá tài sản tính từ thời điểm có Quyết định thành lập hoặc được cấp Giấy đăng ký hoạt động (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản được thành lập trước ngày Luật Đấu giá Tài sản có hiệu lực)
Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 3.1, 3.2 hoặc 3.3

5,0

3,1

Dưới 03 năm

3,0

3,2

Từ 03 năm đến dưới 05 năm

4,0

3,3

Từ 05 năm trở lên

5,0

4

Số lượng đấu giá viên của tổ chức đấu giá tài sản
Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 4.1, 4.2 hoặc 4.3

3,0

4,1

01 đấu giá viên

1,0

4,2

Từ 02 đến dưới 05 đấu giá viên

2,0

4,3

Từ 05 đấu giá viên trở lên

3,0

5

Kinh nghiệm hành nghề của đấu giá viên của tổ chức đấu giá tài sản (Tính từ thời điểm được cấp Thẻ đấu giá viên theo Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18/01/2015 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản hoặc đăng ký danh sách đấu giá viên tại Sở Tư Pháp theo Nghị đinh số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính Phủ về Bán đấu giá tài sản hoặc Thẻ đấu giá viên theo Luật Đấu giá tài sản)
Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 5.1, 5.2 hoặc 5.3

4,0

5,1

Không có đấu giá viên có thời gian hành nghề từ 03 năm trở lên

2,0

5,2

Từ 01 đến 02 đấu giá viên có thời gian hành nghề từ 03 năm trở lên

3,0

5,3

Từ 03 đấu giá viên trở lên có thời gian hành nghề từ 03 năm trở lên

4,0

6

Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc đóng góp vào ngân sách Nhà nước trong năm trước liền kề, trừ thuế giá trị gia tăng
Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 6.1, 6.2, 6.3 hoặc 6.4

5,0

6,1

Dưới 50 triệu đồng

2,0

6,2

Từ 50 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng

3,0

6,3

Từ 100 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng

4,0

6,4

Từ 200 triệu đồng trở lên

5,0

7

Đội ngũ nhân viên làm việc theo hợp đồng lao động
Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 7.1 hoặc 7.2

3,0

7,1

Dưới 03 nhân viên (bao gồm trường hợp không có nhân viên nào)

2,0

7,2

Từ 03 nhân viên trở lên

3,0

8

Có người tập sự hành nghề trong tổ chứ đấu giá tài sản trong năm trước liền kề hoặc năm nộp hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn

1,0

IV

Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đâú giá tài sản phù hợp
Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 1, 2 hoặc 3

5,0

1

Bằng mức thù lao dịch vụ đấu giá theo quy định của Bộ Tài chính

3,0

2

Giảm dưới 20% mức tối đa thù lao dịch vụ đấu giá (không áp dụng đối với mức thù lao phân trăm trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá vói giá khởi điểm theo quy định của Bộ Tài chính)

4,0

3

Giảm từ 20% trở lên mức tối đa thù lao dịch vụ đấu giá (không áp dụng đối với mức thù lao phần trăm trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm theo quy định của Bộ Tài chính)

5,0

V

Tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá quyết định

5,0

1

Tổ chức đấu giá tài sản có mức chênh lệch trung bình giữa giá trúng đấu giá so với giá khởi điểm của tài sản cùng loại với tài sản đưa ra đấu giá theo điểm a) khoản 1) Điều 4 Luật đấu giá tài sản 2016 cao nhất;

5,0

2

Tổ chức đấu giá tài sản có mức chênh lệch trung bình giữa giá trúng đấu giá so với giá khởi điểm của tài sản cùng loại với tài sản đưa ra đấu giá theo điểm a) khoản 1) Điều 4 Luật đấu giá tài sản 2016 cao thứ hai;

3,0

3

Tổ chức đấu giá tài sản có mức chênh lệch trung bình giữa giá trúng đấu giá so với giá khởi điểm của tài sản cùng loại với tài sản đưa ra đấu giá theo điểm a) khoản 1) Điều 4 Luật đấu giá tài sản 2016 thấp nhất;

1,0

Tổng số điểm

100

VI

Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố

 

1

Có tên trong danh sách tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố

Đủ điều kiện

2

Không có tên trong danh sách tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố

Không đủ điều kiện

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ:

 Hồ sơ niêm phong và được gửi theo đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp: từ ngày      31/7/2023 đến ngày 03/8/2023 (Trong giờ hành chính).

        Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Tài chính – KH, UBND huyện Khoái Châu, thị trấn Khoái Châu, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.

        Số điện thoại: 0985.263.866.

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Chỉ thị của UBND tỉnh về tăng cường trách nhiệm và nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục...(21/08/2023 3:12 CH)

  Chương trình hành động của UBND tỉnh về việc nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Nghị quyết số...(23/05/2023 10:38 SA)

  Công bố kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước...(20/02/2023 2:21 CH)

  Kế hoạch của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện đề án "thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tham...(13/01/2023 11:24 SA)

  Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND ngày 04 tháng 5 năm...(30/11/2022 3:55 CH)

  Triển khai thi hành luật cư trú năm 2020(14/10/2022 10:22 SA)

  Đề cương giới thiệu các Luật được thông qua tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV(12/10/2022 7:13 SA)

  °
  168 người đang online