Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam các cấp huyện Khoái Châu, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Đăng ngày 08 - 05 - 2019
100%

Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam các cấp huyện Khoái Châu, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam xã Hồng Tiến khóa V, nhiệm kỳ 2019-2024

 

Trong những năm qua, Hội Liên hiệp thanh niên các cấp trong huyện đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong tổ chức và hoạt động, từng bước đáp ứng nhu cầu, lợi ích chính đáng của thanh niên. Các cấp Hội trong huyện tập trung triển khai, thực hiện các phong trào, cuộc vận động, tạo sự lan toả mạnh mẽ trong các tầng lớp thanh niên; qua đó đã tác động tích cực đến nhận thức của đông đảo thanh niên, tạo môi trường thuận lợi để hội viên, thanh niên rèn luyện, phấn đấu. Tổ chức Hội được củng cố, phát triển; mặt trận tập hợp, đoàn kết thanh niên ngày càng rộng rãi. Các mặt công tác của Hội và phong trào thanh niên tiếp tục phát triển, có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả, phù hợp với nhu cầu của thanh niên và thực tiễn địa phương. Hội Liên hiệp Thanh niên và các tổ chức của thanh niên đã có nhiều đóng góp trong công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế, xã hội của huyện.

Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam xã Đông Tảo, nhiệm kỳ 2019-2024 

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của Hội Liên hiệp thanh niên và phong trào thanh niên còn một số hạn chế, đó là: Sự đoàn kết, tập hợp thanh niên và kết quả hoạt động chưa cao. Các cuộc vận động, chương trình của Hội chưa được triển khai đồng bộ, rộng khắp, có nơi còn hình thức. Phương thức vận động, tập hợp thanh niên còn nhiều hạn chế, chưa theo kịp sự vận động và phát triển của thanh niên và điều kiện thực tiễn. Không ít thanh niên còn có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; phai nhạt lý tưởng, giảm sút niềm tin, ít quan tâm đến tình hình chính trị, kinh tế, xã hội; thiếu ý thức chấp hành pháp luật, sống thực dụng, xa rời truyền thống văn hoá dân tộc. Tình trạng tội phạm và tệ nạn xã hội trong thanh niên vẫn gia tăng.

Đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam xã Bình Kiều nhiệm kỳ 2019-2024

Năm 2019 là năm tổ chức Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024; Để Đại hội Hội LHTN các cấp huyện Khoái Châu, nhiệm kỳ 2019 – 2024 đạt kết quả tốt, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, Ban thường vụ Huyện đoàn và Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên các cấp thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1- Tổ chức quán triệt sâu sắc trong cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và Nhân dân về vị trí, vai trò của Hội Liên hiệp thanh niên; mục đích, yêu cầu, ý nghĩa của việc tổ chức Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên các cấp nhiệm kỳ 2019 - 2024, nhằm tiếp tục củng cố, phát triển tổ chức, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Hội Liên hiệp Thanh niên vững mạnh, làm nòng cốt trong công tác tập hợp, tổ chức và vận động thanh niên. Đại hội Hội liên hiệp thanh niên các cấp là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của thanh niên trong huyện do đó cần phát động các phong trào thi đua trong mọi tầng lớp thanh niên trước, trong và sau Đại hội; tạo sự chuyên biến mới trong nhận thức và hành động của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong việc chăm lo cho công tác thanh niên.

  Chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống, lý tưởng, bản lĩnh chính trị và ý thức công dân cho thanh niên. Khuyến khích, cổ vũ thanh niên học tập, rèn luyện, phát huy tính sáng tạo, làm chủ khoa học, công nghệ hiện đại, Trong quá trình chỉ đạo Đại hội, các cấp ủy Đảng tiếp tục chỉ đạo quán triệt thực hiện tốt Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”.

2- Lãnh đạo, chỉ đạo Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên các cấp phối hợp chuẩn bị tốt các nội dung Đại hội; Báo cáo chính trị cần đánh giá đúng thực chất kết quả đạt được, những mặt còn hạn chế, thiếu sót trong nhiệm kỳ vừa qua; chỉ rõ nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức các phong trào thi đua của Hội. Trên cơ sở đó, đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các cấp hội trong nhiệm kỳ tới với yêu cầu cụ thể, thiết thực, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của thanh niên, phát huy vai trò của thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế, xã hội, các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; quan tâm phát triển tổ chức hội, hội viên tại các khu dân cư và các doanh nghiệp trên địa bàn huyện. Việc tổ chức Đại hội phải trang trọng, thiết thực; tránh phô trương, hình thức, lãng phí.

Công tác nhân sự của các cấp Hội nhiệm kỳ mới phải được chỉ đạo chặt chẽ, đúng quy trình, đảm bảo tiêu chuẩn, tính kế thừa và phát triển; có số lượng, cơ cấu thành phần hợp lý, nhất là chức danh chủ chốt, đảm bảo vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trong Ủy ban Hội; phát huy dân chủ, đảm bảo đúng nguyên tắc, tạo sự đoàn kết nhất trí cao.

3- Quan tâm lãnh đạo công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền các cấp và của toàn xã hội về tầm quang trọng của việc chăm lo, bồi dưỡng thế hệ trẻ; lãnh đạo các cấp bộ Đoàn, Hội phát động, tổ chức các phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực chào mừng Đại hội.

4- Thời gian tiến hành Đại hội cấp cơ sở: Từ đầu tháng 3 nawm2019 đến 15 tháng 5 năm 2019; cấp huyện từ đầu tháng 6 năm 2019 đến 15 tháng 8 năm 2019.

5- Ban Thường vụ cấp ủy trực tiếp nghe Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên cùng cấp báo cáo công tác chuẩn bị đại hội; chỉ đạo kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên các cấp đạt kết quả tốt. Ủy ban nhân dân các cấp, các ngành có liên quan tạo điều kiện thuận lợi để Hội Liên hiệp Thanh niên các cấp tiến hành Đại hội nhiệm kỳ 2019 - 2024 bảo đảm nghiêm túc, đúng kế hoạch, đạt mục đích, yêu cầu đề ra...

Tại xã Hàm Tử ....

Tại xã Thuần Hưng ....

Tại xã Ông Đình .....

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Liên đoàn Lao động huyện Khoái Châu trao quà cho công nhân lao động nhân dịp “Tháng công nhân” và...(28/05/2020 4:03 CH)

  Hội Nông dân huyện tích cực tham gia hưởng ứng phong trào phòng, chống dịch Covid-19(28/04/2020 4:57 CH)

  Trường Cao đẳng cơ điện và thuỷ lợi tổ chức Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020-2025(13/03/2020 5:18 CH)

  Trải nghiệm gói bánh chưng mừng Xuân Canh tý năm 2020 tại trường Mầm non Hồng Tiến (21/01/2020 1:57 CH)

  Tặng quà xuân Canh Tý năm 2020(16/01/2020 11:40 SA)

  Hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2019 và tặng quà cho các hộ nhân dịp tết nguyên đán Canh Tý 2020(11/01/2020 11:26 SA)

  Liên đoàn lao động huyện Khoái Châu thực hiện “Chương trình phúc lợi đoàn viên” (05/01/2020 4:04 CH)